Hạt lớn của ribôxôm ở tế bào nhân chuẩn gồm

A.

45 phân tử prôtêin.

B.

45 phân tử prôtêin và 3 phân tử tADN.

C.

45 phân tử prôtêin và 3 phân tử mARN.

D.

45 phân tử prôtêin và 3 phân tử rARN.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...