Hạt lớn của ribôxôm ở tế bào nhân chuẩn gồm

A.

45 phân tử prôtêin.

B.

45 phân tử prôtêin và 3 phân tử tADN.

C.

45 phân tử prôtêin và 3 phân tử mARN.

D.

45 phân tử prôtêin và 3 phân tử rARN.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

45 phân tử prôtêin và 3 phân tử rARN.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...