Hạt α có động năng Kα = 4MeV bắn vào hạt nhân Nitơ đang đứng yên gây ra phản ứng: $\alpha +{}_{7}^{14}N\to {}_{1}^{1}H+X$. Tìm năng lượng của phản ứng và vận tốc của hạt nhân X. Biết hai hạt sinh ra có cùng động năng. Cho mα = 4,002603u ; mN = 14,003074u; mH = 1,0078252u; mX = 16,999133u;1u = 931,5 MeV/c2

A. toả 11,93MeV; 0,399.107 m/s
B. thu 11,93MeV; 0,399.107 m/s
C. toả 1,193MeV; 0,339.107 m/s
D. thu 1,193MeV; 0,399.107 m/s.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...