Hành động nào sau đây của thực dân Pháp chứng tỏ chúng chính thức quay trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai?

A.

Gửi tối hậu thư yêu cầu ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu ở thủ đô.

B.

Đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn.

C.

Thành lập đạo quân viễn chinh, cử Đắcgiăngliơ làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương.

D.

Xả súng vào đoàn mít tinh mừng “Ngày Độc lập” của nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...