Hạn chế về lực lượng cách mạng nêu ra trong luận cương chính trị tháng 10/1930 được khắc phục trong mặt trận nào?

A.

Mặt trận Liên Việt

B.

Mặt trận Việt Minh

C.

Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

D.

Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...