Hàm số y=\sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}} xác định khi

A.

\forall x\in R.

B.

\forall x\in \left\{ R\backslash -\frac{\pi }{2}+k2\pi |k\in Z \right\}.

C.

x\ne \frac{\pi }{2}+k2\pi ,k\in Z.

D.

x\ne \pm \frac{\pi }{2}+k2\pi ,k\in Z.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Hàm số xác định khi

 \left\{ \begin{array}{l}\frac{1-\sin x}{1+\sin x}\ge 0\\\sin x\ne -1\end{array} \right.<=>\sin x\ne -1\left( \sin x\in \left[ -1;1 \right] \right)<=>x\ne -\frac{\pi }{2}+k2\pi ,k\in Z.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...