Hàm số y=\sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}} xác định khi

A.

\forall x\in R.

B.

\forall x\in \left\{ R\backslash -\frac{\pi }{2}+k2\pi |k\in Z \right\}.

C.

x\ne \frac{\pi }{2}+k2\pi ,k\in Z.

D.

x\ne \pm \frac{\pi }{2}+k2\pi ,k\in Z.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...