Hàm số $y=x^3+3x^2-4$ nghịch biến trên khoảng nào?

A.

$(-\infty;-2)$.

B.

$(0;+\infty)$.

C.

$(-2;+\infty)$.

D.

$(-2;0)$.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Tập xác định $\mathscr{D}=\mathbb{R}$ và $y'=3x^2+6x$. Ta có $y'

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...