Hàm số $y=\cot x$ có đạo hàm là

A.

${y}'=-\tan x$.

B.

${y}'=-\frac{1}{{{\cos }^{2}}x}$.

C.

${y}'=1+{{\cot }^{2}}x$.

D.

${y}'=1+{{\tan }^{2}}x$.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Theo công thức cơ bản

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...