Hàm số nào sau đây không cùng chiều biến thiên trên R?

A.

f(x) = x3 - x - cosx - 4

B.

f(x) = sin2x + 2x - 3

C.

f(x) = x3 + x - cosx - 4

D.

f(x) = cos2x - 2x + 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

f(x) = x3 - x - cosx - 4

- Hàm số f(x) = x3 - x - cosx - 4 có f'(x) = 3x2 - 1 + sinx . Vì f'(x) không cùng dấu trên R nên f(x) không luôn

đồng biến và không luôn nghịch biến trên R ⇒ Phương án f(x) = x3 - x - cosx - 4 đúng.

- Hàm số f(x) = sin2x + 2x - 3 có f'(x) = 2(cos2x + 1) > 0,nên f(x) đồng biến trên R ⇒ Phương án f(x) = sin2x + 2x - 3 sai.

Tương tự, ta có các phương án f(x) = x3 + x - cosx - 4 và f(x) = cos2x - 2x + 3 sai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...