Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Đồng biến trên R
B. Đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Nghịch biến trên R
D. Ngịchbiến trên Trac nghiem online - cungthi.vn va đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...