Hai nguồn sóng kết hợp S1, S2dao động ngược pha phát ra sóng có bước sóng 1,5 cm. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng là 7 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại giữa S1, S2?

A.

10.

B.

8.

C.

7.

D.

6.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...