Hai nguồn phát sóng O1 và O2 có cùng tần số f = 15 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn O1 và O2 là d1 = 23 cm và d2 = 26,2 cm, sóng có biên độ cực đại. Biết rằng giữa M và đường trung trực của O1O2 còn một đường dao động mạnh. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: 

A.

v = 25 cm/s.

B.

v = 24 cm/s.

C.

v = 18 cm/s. 

D.

v = 21,5 cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

v = 24 cm/s.

Giữa M và đường trung trực có một đường dao động mạnh, vậy M nằm trên đường dao động mạnh bậc hai: d2 − d1 = 2λ  λ =  = 1,6 (cm).

Vận tốc truyền sóng trên mặt nước: v = fλ = 15.1,6 = 24 (cm/s).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...