Hai nguồn phát sóng O1 và O2 có cùng tần số f = 15 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn O1 và O2 là d1 = 23 cm và d2 = 26,2 cm, sóng có biên độ cực đại. Biết rằng giữa M và đường trung trực của O1O2 còn một đường dao động mạnh. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: 

A.

v = 25 cm/s.

B.

v = 24 cm/s.

C.

v = 18 cm/s. 

D.

v = 21,5 cm/s.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...