Hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 gây ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt thoáng của một chất lỏng. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn S1 và S2 lên n lần thì khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp trên S1S2 có biên độ dao động cực tiểu thay đổi như thế nào?

A.

Tăng lên n lần.

B.

Giảm đi n lần.

C.

Không thay đổi.

D.

Tăng lên 2n lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giảm đi n lần.

- Nếu tần số dao động của hai nguồn sóng tăng lên n lần thì tần số sóng phát ra tăng lên n lần. Suy ra bước sóng giảm đi n lần.

- Mặt khác khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp trên S1S2 có biên độ dao động cực tiểu bằng . Suy ra khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp trên S1S2 có biên độ dao động cực tiểu giảm n lần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...