Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hóa hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16):

A.

HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

B.

C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3.

C.

C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2.

D.

HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

 = 0,025 (mol)  MX =  = 74.

Do X và Y là este nên trong phân tử có nhóm -COO- (MCOO = 44).

 X, Y este đơn chức, dạng RCOO.

 MR = 74 − 44 = 30  R: C2H6  CTPT: C3H6O2

 CTCT X, Y (đồng phân) là HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...