Hai đường thẳng (D1): x + 3y = 6 và (D2): 2x - y = 4
chia mặt phẳng tọa độ Oxy thành 4 miền I, II, III, IV.
(D1) cắt (D2) tại A và cắt hai trục Ox, Oy tại E và B. (D2)
cắt  hai trục Ox, Oy tại D và C.
Nghiệm của hệ bất phương trình:
       
Loại bỏ (D1) và (D2). Miền nghiệm là:

 

A.

Miền IV.

B.

Miền III.

C.

Miền II.

D.

Miền I.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- Miền nghiệm của x + 3y > 6 là miềnkhông chứa gốc O.
- Miền nghiệm của 2x - y < 4 là miền chứa gốc O.
- Vậy miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền IV. (Không bị gạch chéo).
               

                                        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...