Hai đường thẳng (D1): x + 3y = 6 và (D2): 2x - y = 4
chia mặt phẳng tọa độ Oxy thành 4 miền I, II, III, IV.
(D1) cắt (D2) tại A và cắt hai trục Ox, Oy tại E và B. (D2)
cắt  hai trục Ox, Oy tại D và C.
Nghiệm của hệ bất phương trình:
       
Loại bỏ (D1) và (D2). Miền nghiệm là:

 

A.

Miền IV.

B.

Miền III.

C.

Miền II.

D.

Miền I.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...