Hai điện tích điểm Q1, Q2 đặt tại hai điểm A, B. Kết quả cho thấy điểm C nằm trên đoạn AB, gần B hơn có cường độ điện trường bằng không. Có thể kết luận về các điện tích

A.

Q1 và Q2 trái dấu, |Q1| > |Q2|

B.

Qvà Q2 trái dấu, |Q1| < |Q2|

C.

Q1 và Q2 cùng dấu, |Q1| > |Q2|

D.

Q1 và Q2 cùng dấu, |Q1| < |Q2|

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Q1 và Q2 cùng dấu, |Q1| > |Q2|

Điện trường tổng hợp tại C do q1, q2 gây ra là:  =  + 

Điều kiện để  +  = 0 tức là:

 và  cùng phương: vì C nằm trên đường AB.

 ngược chiều : C nằm trong AB, vì vậy q1 và q2 cùng dấu.

- Độ lớn  = : Mà C nằm ở gần B hơn thì CA > CB vì vậy |Q1| > |Q2|

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...