Hai bước sóng giới hạn của phổ khả kiến là

A. 0,38 mm ≤ λ ≤ 0,76 mm.
B. 0,38 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm.
C. 0,38 pm ≤ λ ≤ 0,76 pm.
D. 0,38 nm ≤ λ ≤ 0,76 nm.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...