GTLN và GTNN của hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn lần lượt là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn và 2
B. Trac nghiem online - cungthi.vn và -2
C. 2 và -2
D. Trac nghiem online - cungthi.vn và -2
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...