Gọi X là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp X. Tính xác suất để số được chọn chỉ chứa 3 chữ số lẻ.                         

A.

A. img1

B.

B. 1

C.

C. 3

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn đáp án A

Ta có img1. Sáu chữ số 1; 3; 5; 2; 4; 6 lập được 6! số thỏa mãn. Tương tự như vậy đối với img2. Như vậy cố định 1; 3; 5 thì có 6!.4 số thỏa mãn. Tương tự với img3. Xác suất cần tìm là img4.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...