Gọi X là nhóm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng và Y là nhóm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng. Hãy cho biệt nhóm kim loại X, Y nào dưới đây phù hợp với quy ước trên?

A.

X là Fe, Pb; Y là Mg, Cu.

B.

X là Mg, Fe; Y là Ni, Au.

C.

X là Sn, Cu; Y là Cu, Ag.

D.

X là Mg, Ag; Y là Zn, Cu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

X là Fe, Pb; Y là Mg, Cu.

X là nhóm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng nên đứng trước H (loại đáp án X là Sn, Cu; Y là Cu, Ag và đáp án X là Mg, Ag; Y là Zn, Cu) và Y là hầu hết kim loại trừ Pt và Au (loại đáp án X là Mg, Fe; Y là Ni, Au).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...