Gọi G , H lần lượt là trọng tâm, trực tâm của tam giác ABC. Đặt BC = a, CA = b, AB = c. Xét các mệnh đề sau:
I. Nếu 2b = a + c thì 2sinB = sinA + sinC.
II. Nếu c2 = ab thì sin2C = sinA. sinB.
III. GA + GB + GC = 0.
Mệnh đề đúng là

A.

I và II.

B.

I.

C.

II.

D.

III.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...