Gọi G , H lần lượt là trọng tâm, trực tâm của tam giác ABC. Đặt BC = a, CA = b, AB = c. Xét các mệnh đề sau:
I. Nếu 2b = a + c thì 2sinB = sinA + sinC.
II. Nếu c2 = ab thì sin2C = sinA. sinB.
III. GA + GB + GC = 0.
Mệnh đề đúng là

A.

I và II.

B.

I.

C.

II.

D.

III.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: 2b = a + c ⇒ 2.2R sinB = 2R sinA + 2R sinC
                           ⇒ 2 sinB = sinA + sinC. Vậy (I) đúng.
(II) đúng.
GA + GB + GC ≠ 0, nếu viết GA + GB + GC = 0 mới đúng. Suy ra (III) sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...