Góc chiết quang của lăng kính bằng 6°, chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Đặt một màn quan sát sau lăng kính, song song với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang của lăng kính và cách mặt này 2 m. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là nd = 1,5 và đối với tia tím là nt = 1,58. Độ rộng của quang phổ liên tục trên màn quan sát bằng:

A.

16,76 mm.

B.

12,75 mm.

C.

18,30 mm.

D.

15,42 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

16,76 mm.

Dễ dàng tính được góc tới ở mặt bên thứ nhất của lăng kính là: i1 =  = 3°

Áp dụng các công thức lăng kính cho ánh sáng đỏ, ta có:

sini1 - ndsinrd1  rd1 ≈  = 2°

rd2 = A - rd1 = 6° - 2° = 4°

sinid2 = ndsinrd2  id2 ≈ ndrd2 = 6°

 = i1 + id2 - A = 3°

Áp dụng công thức lăng kính cho ánh sáng tím, ta có:

sini1 = ntsinrt1  rt1 ≈  = 1,899°

rd2 = A - rd1 = 4,101°

sinit2 = ntsinrt2  it2 ≈ ntrt2 = 6,46°

 = it + it2 - A = 3,48°

Độ rộng của quang phổ bằng:

DT = MT - MD = OM tan - OM tan

= 2.tan3,48° - 2.tan3° = 0,01676 (m) = 16,76 (mm) 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...