Glucozơ không có phản ứng với chất nào sau đây?

A.

(CH3CO)2O.

B.

H2O.

C.

Cu(OH)2.

D.

Dung dịch AgNO3 trong NH3.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...