Glucozơ không có phản ứng với chất nào sau đây?

A.

(CH3CO)2O.

B.

H2O.

C.

Cu(OH)2.

D.

Dung dịch AgNO3 trong NH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

H2O.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...