Giới hạn quang điện của CdS là 0,9 μm. Hãy tìm năng lượng tối thiểu của phôtôn để gây ra hiện tượng quang dẫn trong CdS theo đơn vị eV?

A.

2,13 eV.

B.

1,72 eV.

C.

0,98 eV.

D.

1,38 eV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1,38 eV.

Ta có: . Với chất quang dẫn CdS thay số: ε0 = 2,21.10-19 J

  = 1,38 eV.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...