** Giao phối giữa P đều thuần chủng thu được F1. Lai với cá thể khác nhận được F2 có tỉ lệ 1127 cây hoa dạng kép : 678 cây hoa dạng đơn.

Kết quả lai được giải thích bằng quy luật di truyền nào sau đây?

A.

Tác động bổ trợ.

B.

Tác động cộng gộp.

C.

Tác động át chế.

D.

Tác động bổ trợ hoặc tác động át chế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tác động bổ trợ hoặc tác động át chế.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...