Giải trùng hợp polime: ta thu được monome:

A.

2-metyl-3-phenyl butan.

B.

2 metyl-3-phenyl buten-2.

C.

Propilen và stiren.

D.

Isopren và toluen.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...