Giai cấp, tầng lớp nào trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất sởm chịu ảnh hưỏng của trào lưu cách mạng vô sản?

A.

Giai cấp công nhân.

B.

Giai cấp nông dân.

C.

Tầng lớp học sinh, sinh viên, trí thức

D.

Tầng lớp tư sản dân tộc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Giai cấp công nhân.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...