Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số f(x) = x3 - 3x + 3 trên đoạn  lần lượt là :

A.

 và 5

B.

1 và 5

C.

1 và 

D.

5 và 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hàm số y = x3 - 3x + 3 có y' = 3x2 - 3 ; y' = 0 ⇔ x = ±1.

Vậy giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số lần lượt là 1 và 5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...