Giá trị nào của m sau đây thì (C) :  có ba đường tiệm cận ?

 

A.

m = 0

B.

m ∉ {-1,-6}

C.

m ∉ {0,-1}

D.

m ∉ {0 ,-6}

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 m ∉ {-1,-6}

Đồ thị hàm số có ba đường tiêm cận với phương trình y = 1, x = 1, x = 3 khi hai nghiệm

của phương trình mẫu số bằng 0 là 1 và 3 không là nghiệm của phương trình tử số bằng 0, hay

(12) + 1 + 2m ≠ 0 và (32) + 3 + 2m ≠ 0, tức là m ∉ {-1,-6}.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...