Giá trị của x thỏa mãn $(x^{2}+3)(2x-5) = 0$ là:

A.

2,5

B.

-2,5

C.

0,4

D.

-0,4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:$(x^{2}+3)(2x-5) = 0 \Longleftrightarrow 2x-5 =0 (vì x^{2} + 3>0 \forall x) \Longleftrightarrow x=2,5$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...