Giá trị của x để mệnh đề chứa biến P(x): "x là số tự nhiên thoả mãn x4 - 3x2 - 4 = 0" đúng là

A.

x ∈ {1 ; 4}.

B.

x ∈ {1 ; 2}.

C.

x ∈ {1}.

D.

x ∈ {2}.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

x4 - 3x2 - 4 = 0 ⇔ x2 = -1 (loại) hay x2 = 4 ⇔ x = ± 2 . Vì x là số tự nhiên, nên chỉ lấy x = 2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...