Giá trị của m để hàm số:  đồng biến trên khoảng (0 ; 3) là kết

quả nào sau đây ?

A.

m = 0

B.

C.

D.

m tùy ý

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 

Tập xác định D = R, y’ = -x2 + 2(m - 1)x + m + 3. Hàm số đồng biến trên khoảng (0 ; 3) khi và chỉ khi:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...