Giá trị của m để hàm số:  đồng biến trên khoảng (0 ; 3) là kết

quả nào sau đây ?

A.

m = 0

B.

C.

D.

m tùy ý

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...