Giá trị của m để phương trình sinx = m - 3 có nghiệm là:

A.

2 ≤ m ≤ 4.

B.

m > 5.

C.

m < 2.

D.

m ∈ ∅.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương trình sinx = m - 3 có nghiệm khi và chỉ khi:
       -1 ≤ m - 3 ≤ 1 ⇔ 2 ≤ m ≤ 4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...