Giả sử X và Y là hai biến cố độc lập với nhau. Khẳng định sai trong các khẳng định sau là

A.

X và  là hai biến cố độc lập.

B.

 và Y là hai biến cố độc lập.

C.

 và  là hai biến cố độc lập.

D.

X ∪ Y và X ∩ Y là hai biến cố độc lập.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Theo giả thiết X và Y là hai biến cố độc lập nên: P(XY) = P(X).P(Y)
Ta có: ΩX = (ΩX ∩ ΩY) ∪ (ΩX ∩ ΩY)
Do đó:
P X = P(X) - P XY = P(X) - P(X).P(Y) = P(X).[1 - P()] = P(A).P()
Như vậy X và Y là hai biến cố độc lập.
Tương tự:  và Y; X và  là các cặp biến cố độc lập.
Dễ thấy X ∪ Y và X ∩ Y là hai biến cố không độc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...