Giả sử f là biến tệp văn bản, tệp văn bản D:\so.txt có nội dung là một dãy các chữ số sau : 3 5 7 Sau khi thực hiện đoạn lệnh : Assign(f,'D:\so.txt') ; Rewrite(f); Write(f,9) ; Close(f) ; thì nội dung tệp so.txt là :

A.

3 5 7 9

B.

9 3 5 7

C.

9

D.

rỗng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...