Giả sử chuẩn độ dung dịch CH3COOH 0,1M bằng dung dịch chuẩn NaOH 0,1M. Biết pH của dung dịch CH3COOONa 0,05M bằng 8,74. Sự chuẩn độ trên dùng chất nào trong 3 chất chỉ thị metyl da cam, metyl đỏ, phenolphtalein để nhận ra điểm tương đương thì thu được kết quả chính xác nhất?

A.

Metyl da cam.

B.

Metyl đỏ.

C.

Phenolphtalein.

D.

Cả 3 chất metyl da cam, metyl đỏ và phenolphtalein.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phenolphtalein.

Chất chỉ thị                     Khoảng pH đổi màu       Màu dạng axit - dạng bazơ

Metyl da cam                   3,1 - 4,4                         Đỏ - vàng

Metyl đỏ                          4,2 - 6,3                         Đỏ - vàng

Phenolphtalein                 8,3 - 10,0                      Không màu - đỏ

Tại điểm tương đương pH = 8,74. Dựa vào khoảng đổi màu của 3 chất chỉ thị ta thấy phenolphtalein có khoảng đổi màu 8,3 - 10,0 nên cho vào dung dịch CH3COOH, khi chuẩn độ thấy dung dịch chuyển từ không màu sang màu hồng thì ngừng sẽ thu được kết quả chính xác nhất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...