Giả sử A: lông dài, a: lông ngắn; B: mỡ trắng, b: mỡ vàng. Xét hai phép lai với kết quả như sau:

Phép lai 1: Lai giữa thỏ lông dài với thỏ lông ngắn, thu được F1: 50% lông dài : 50% lông ngắn.

Phép lai 2: Khi nghiên cứu về tính trạng màu sắc mỡ, người ta lai phân tích thỏ lông dài, mỡ trắng dị hợp từ cả hai tính trạng, nhận được thế hệ lai có 4 kiểu hình: Lông dài, mỡ trắng: Lông dài, mỡ vàng: Lông ngắn, mỡ trắng: Lông ngắn, mỡ vàng. Trong đó kiểu hình lông ngắn, mỡ trắng có 9 con so với tổng số con thu được là 50 con. Biết mỗi gen quy định một tính trạng thường. Cho các phát biểu sau:

(1) Các tính trạng hình dạng lông và màu sắc mỡ phân li độc lập với nhau.

(2) Thỏ lông dài P ở phép lai 1 có kiểu gen Aa hoặc AA.

(3) P lông dài, mỡ trắng ở phép lai 2 có kiểu gen img1 .

(4) P lông dài, mỡ trắng ở phép lai 2 có xảy ra hoán vị gen với tần số 36%.

Số phát biểu có nội dung đúng là:  

A.

0

B.

 1

C.

 2

D.

 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chỉ có 1 phát biểu đúng là (4) Đáp án B

Phép lai 1: dài x ngắn → F1: 1 dài: 1 ngắn → F1: Aa x aa. → phát biểu (2) sai

Phép lai 2:dài, trắng (A-B-) x ngắn, vàng (aabb) →  F1 có 4 loại kiểu hình, tỉ lệ KH ngắn vàng (aabb) = 0,18 khác 0,25 → xảy ra hoán vị gen → 2 gen nằm trên cùng một NST, có xảy ra hoán vị gen → phát biểu (1) sai

Có (lông ngắn, mỡ trắng):img1 → aB = 0,18 →        aB = Ab = 0,18 ( nhóm gen hoán vi); AB = ab = 0,32 (nhóm gen liên kết) → cá thể phép lai 2 có kiểu gen:img2 , tần số hoán vị f = 2 x 0,18 = 0,36. → phát biểu (3) sai, phát biểu (4) đúng  

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...