Gen dài 3417 có số liên kết hiđrô giữa G và X bằng số liên kết hiđrô giữa A và T. Số nuclêôtit từng loại của gen là

A.

A = T = 402; G = X = 603.

B.

A=T = G = X = 402.

C.

A = T = 603 ; G = X = 402.

D.

A = T = 603 ; G = X = 1809.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

A = T = 603 ; G = X = 402.

Số nuclêôtit của 1 mạch đơn: 3417: 3,4 = 1005 = A + G

Ta có 2A = 3G => 3G + 2G = 2010 => 5G = 2010

=> G = X = 2010 : 5 = 402 ; A = T = 1005 - 402 = 603.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...