* Gen dài 2040  có T = 20% tổng số nuclêôtit. Khi gen tự nhân đôi 5 lần liên tiếp thì môi trường nội bào cần cung cấp số nuclêôtit tự do là

A.

A = T = 11160; G = X = 7440.

B.

A = T= 14880; G = X = 22320.

C.

A = T = 3720; G = X = 5580.

D.

A = T = 7440; G = X= 11160.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A = T = 7440; G = X= 11160.

Tổng số nuclêôtit của gen là: N =  x 2 = x 2 = 1200 (nu)
=> T = A = 1200 . 20% = 240 (nu),  mà T + G = 50% =>G = X = 30%N

=> G = X = 1200 . 30% = 360(nu)

Khi gen nhân đôi 5 lần, số Nucleotide mỗi loại môi trường cung cấp là:

A cung cấp = T cung cấp = (25 - 1) . 240 = 7440 (nu).

G cung cấp = X cung cấp = (25 - 1) . 360 = 11160 (nu).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...