Gen có X < A và có T2 + X2 = 13%. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen là

A.

A = T = 20%; G = X = 30%.

B.

A = T = 35%; G = X = 15%.

C.

A = T = 30%; G = X = 20%.

D.

A = T = 40%; G = X = 10%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

A = T = 30%; G = X = 20%.

Ta có X2 + T2 = (X + T)2 – 2T.X = 13%. Mà T + X = 50% = 0,5.

  0,52 – 2T.X = 13%

 T.X = 0,06.

Ta có: 

T + X = 0,5

T.X = 0,06

=> T, X là nghiệm của phương trình t2 - 0,5t + 0,06 =0

giải pt ta được t= 0,3 hoặc t = 0,2 mà X < A hay X < T

G = X = 20%

    A = T = 30%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...