Gen có khối lượng 15.104 đvC, trong đó có 20% nuclêôtit loại Timin, bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit loại A - T bằng một cặp nuclêôtit loại G – X, tạo thành alen mới có số nuclêôtit từng loại là

A.

A = T = 100; G = X = 150.

B.

A = T = 99; G = X = 151.

C.

A = T = 150; G = X = 100.

D.

A = T = 151; G = X = 99.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A = T = 99; G = X = 151.

Số lượng nuclêôtit của gen trước đột biến là: Nu = 15.104 đvC : 300 = 500 (nu)

Số nuclêôtit từng loại gen trước ddootoj biến là:

A = T = 20%.500 = 100 (nu);

G = X = 30%.500 = 150 (nu)

Số nuclêôtit từng loại sau đột biến là:

A' =T '= 100 - 1 = 99; G' = X' = 150 + 1 = 151.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...