* Gen có 738 nuclêôtit loại X. Mạch thứ nhất của gen có hiệu số giữa nuclêôtit loại T với nuclêôtit loại A là 20% số Nu của mạch. Mạch thứ hai có tổng số giữa 2 loại nuclêôtit G và X là 60% số Nu của mạch. Nếu mạch 1 có tỉ lệ G = 2X. Số lượng mỗi loại nuclêôtit A, T, G, X mạch 2 lần lượt là

A.

123; 369; 246; 492.

B.

246; 738; 986; 492.

C.

369; 123; 246; 492.

D.

369; 123; 492; 264.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...