Gen cấu trúc dài 0,24888 µm sao mã 5 lần, mỗi bản sao mã đều có 8 ribôxôm dịch mã 2 lượt. Tổng số axit amin môi trường cần phải cung cấp cho quá trình dịch mã là

A.

19520 axit amin.

B.

19360 axit amin.

C.

9720 axit amin.

D.

19440 axit amin.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...