Gen A đột biến thành gen a. Sau đột biến chiều dài của gen không đổi nhưng số liên kết hiđrô giảm đi 3 liên kết. Đột biến thuộc dạng

A.

thay thế 3 cặp nuclêôtit A - T bằng 3 cặp nuclêôtit loại G - X.

B.

mất đi 1 cặp nuclêôtit loại G - X.

C.

thêm 1 cặp nuclêôtit loại G - X.

D.

thay thế 3 cặp nuclêôtit G - X bằng 3 cặp nuclêôtit A - T.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thay thế 3 cặp nuclêôtit G - X bằng 3 cặp nuclêôtit A - T.

Khi gen bị đột biến mà chiều dài của gen không đổi → số nuclêôtit của gen không đổi nhưng số liên kết hiđrô giảm đi 3 liên kết → nuclêôtit loại này đã thay bằng nuclêôtit loại khác.

Mà A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô. G liên kết X bằng 3 liên kết hiđrô  Khi gen giảm đi 3 liên kết hiđrô thì chứng tỏ 3 nuclêôtit loại G - X đã thay bằng 3 cặp nuclêôtit loại A – T.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...