Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The term economic reform refers to policies directing by the government to achieve improvements in economic efficiency.

A.

refers to

B.

directing

C.

to achieve

D.

in

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

directing → directed

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...