Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I can’t understand what they talk about.

A.

can’t

B.

what

C.

talk

D.

about

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

talk → are talking

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...