Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

We are happy knowing that you have won a scholarship to study abroad.

A.

are

B.

knowing

C.

have won

D.

to study

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...