Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Unless clients have trouble using software, they can call our computer helpline.

A.

Unless

B.

have

C.

using software

D.

can

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...