Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Unless clients have trouble using software, they can call our computer helpline.

A.

Unless

B.

have

C.

using software

D.

can

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Unless → If

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...