Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Here's the computer program about that I told you.

A.

the

B.

about that

C.

I

D.

told you

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

about that → about which

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...