Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Though her difficult living condition, Marie worked extremely hard to earn a degree.

A.

Though

B.

extremely hard

C.

to earn

D.

a

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Though → In spite of 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...